Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych
  i Adwokatów Jacek Jerzemowski z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 523,
  NIP: 701-00-10-819, (dalej: „Administrator” lub „Kancelaria”);

 2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem
  e-mail: sekretariat@jerzemowski.pl kontakt telefoniczny na nr telefonu (58) 350 60 77 lub na adres siedziby Administratora.

 3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług, której stroną jest klient lub kontrahent, którego dane dotyczą lub do podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;

 3. dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO;

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia wykonywania umowy oraz przez wymagany okres archiwizacji, tj. do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z wykonania umowy. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

 2. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,

 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym partnerom, firmom prawniczym, kancelariom notarialnym, firmom zajmującym się obsługą księgową, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem;

 3. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującymzadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;

 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;

 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wyłącznie w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  z obowiązującym prawem.

 1. Podanie danych jest dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i obligatoryjne, gdy przesłanką przewarzania danych jest zawarta między stronami umowa lub przepis prawa. Administrator informuje, że odmowa podania danych osobowych może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie postanowień umowy.

 2. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.